Chính trị
Chiều 23/12, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị để nghe báo cáo để nghe báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20/12/2020. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Ủy ban nhân huyện, thành phố.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Nhà nước năm 2020 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao là 4.421,825 tỷ đồng. Số kế hoạch vốn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 là 4.298,805 tỷ đồng.  Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tháng 10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tạm dừng giải ngân nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2020 nguồn vốn đầu tư trong cân đối số vốn là 100,077 tỷ đồng và nguồn vốn khác là 10,4 tỷ đồng. Vì vậy, tổng số vốn được phép giải ngân theo Thủ tướng giao là 4.321,7 tỷ đồng và Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 4.188,3 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 20/12/2020, số kế hoạch vốn đã giải ngân là 2.411,1 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch vốn Hội đồng nhân dân tỉnh và 56% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cụ thể: Ngân sách tỉnh đã giải ngân được 1.279,7 tỷ đồng đạt 68% kế hoạch vốn Thủ tướng giao; Vốn Ngân sách trung ương trong nước đã giải ngân 1.047,2 tỷ đồng đạt 54% kế hoạch vốn năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Thủ tướng giao; vốn nước ngoài (ODA) giải ngân 134,6 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch vốn giao; vốn bổ sung kế hoạch năm 2020 từ nguồn tăng thu Ngân sách Trung ương năm 2018 giải ngân 84,2 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch vốn giao.

Mặc dù đã có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, các sở, ban, ngành, chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cùng với việc điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn giữa các dự án. Nhưng đến nay, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh còn thấp so với tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước. Tỉnh đã triển khai kế hoạch vốn kéo dài thời gian thực hiện giải ngân năm 2020, với tổng số vốn kéo dài là 380.946 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân kế hoạch vốn giao đảm bảo đến ngày 31/1/2021 đạt 100%. Đặc biệt là đối với các dự án đến nay có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân. Hoàn thiện hồ sơ thanh toán tại Kho bạc nhà nước đối với các dự án đã có khối lượng hoàn thành. Các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn từ nguồn thu sử dụng đất có nhu cầu giải ngân sớm gửi hồ sơ đến Sở Tài chính để làm căn cứ điều hành dự toán. Tăng cường quan tâm, đôn đốc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án, tăng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn của các dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn nước ngoài ODA, vốn dự phòng chung ngân sách trung ương./.

Kim Quý-CTTĐT

Các tin khác

Viết bởi Super User