Tin nổi bật

Phát huy những thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2010 - 2014. Hội nghị điển hình tiên tiến xã Vũ Lâm lần thứ .... kêu gọi cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cộng đồng doanh nghiệp các tầng lớp nhân dân từ xã đến các cơ sở chủ động, tập trung tuyên truyền, tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn liền với việc mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng Đảng, Chính quyền, mặt trận các đoàn thể vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2015 - 2020.

          A. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

          1. Mục tiêu chung:

          Phấn đấu xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; đảm bảo an ninh xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững và ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT