Tin nổi bật

 

Xã Yên Mông (tp Hòa Bình) đang xây dựng thơng hiệu ổi Yên Mông

Nhằm thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTG ngày 9/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mỗi xã Một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; căn cứ kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 22/8/208 của Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 về triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2028-2020; UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 20/9/2018 thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phầm (OCOP)” tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020. 

Trong đó yêu cầu: Triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện chương trình OCOP, đảm bảo đúng tiến độ thời gian và hiệu quả, góp phần thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chú “kinh tế và tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân.

Phấn đấu tiêu chuẩn hóa ít nhất 25% sản phẩm hiện có của các địa phương (khoảng 50 sản phẩm), triển khai thực hiện từ 10 - 15 làng (bản) văn hóa du lịch. Tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi giá trị, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xác và doanh nghiệp. Củng cố, kiện toàn các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP (khoảng 50 tổ chức kinh tế); phát triển mới ít nhất 10 tổ chức kinh tế tham gia chương trình. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu sản phẩm OCOP cấp tỉnh hỗ trợ tích cực công tác quản lý nhà nước và kết nối thông tin, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Tập huấn nâng cao năng lực cho 100% cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện tham gia trực tiếp triển khai Chương trình OCOP về nghiệp vụ quản lý, điều hành chương trình; tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh cho khoảng 300 cán bộ quản lý nhà nước các cấp thực hiện chương trình OCOP và 100% lãnh đạo doanh nghiệp, HTX, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình OCOP. Xúc tiến thương mại phục vụ chương trình OCOP: triển khai xây dựng hệ thống trung tâm, cửa hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP ở các địa phương có điều kiện tốt về giao thương và du lịch.


Theo: Lê Thùy - CTTĐT Hòa Bình

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT